Have a question?
Message sent Close

Tổng hợp đề thi chính thức 2010 – 2020

Tổng hợp đề thi chính thức của Bộ từ năm 2010 đến năm 2020

Lưu ý: Để đạt kết quả tốt nhất khi học 29 đề này, các em sử dụng “Bảng Theo Dõi” thầy đã cung cấp ở lớp.

  • Phải biết trăn trở, cắn rứt trước mỗi câu làm sai.
  • Nếu không biết vì sao mình sai, cần hỏi bạn hoặc hỏi thầy. Vào Facebook Group “Trẻ Trâu – Hỏi thôi sợ gì” để đặt câu hỏi.
1 Đề thi ĐH 2010 – Khối D1 Tải về
2 Đề thi ĐH 2011 – Khối D1 Đáp án
3 Đề thi ĐH 2012 – Khối A1 Tải về
4 Đề thi ĐH 2012 – Khối D1 Tải về
5 Đề thi ĐH 2013 – Khối A1 Tải về
6 Đề thi ĐH 2013 – Khối D1 Tải về
7 Đề thi ĐH 2014 – Khối A1 Tải về
8 Đề thi ĐH 2014 – Khối D1 Tải về
9 Đề thi ĐH 2015 Tải về
10 Đề thi ĐH 2016 Tải về
11 Đề minh họa 2017 (Lần 1) Tải về
12 Đề minh họa 2017 (Lần 2) Tải về
13 Đề minh họa 2017 (Lần 3) Tải về
14 Đề thi 2017 – 401 Tải về
15 Đề thi 2017 – 402 Tải về
16 Đề thi 2017 – 403 Tải về
17 Đề thi 2017 – 404 Tải về
18 Đề minh họa 2018 (Lần 1) Tải về
19 Đề thi 2018 – 401 Tải về
20 Đề thi 2018 – 402 Tải về
21 Đề thi 2018 – 403 Tải về
22 Đề thi 2018 – 404 Tải về
23 Đề minh họa 2019 (Lần 1) Tải về
24 Đề thi 2019 – 401 Tải về
25 Đề thi 2019 – 402 Tải về
26 Đề thi 2019 – 403 Tải về
27 Đề thi 2019 – 404 Tải về
28 Đề tham khảo 2020 (Lần 1) Tải về
29 Đề tham khảo 2020 (Lần 2) Tải về