Have a question?
Message sent Close

Từ điển

TỔNG HỢP CÁC LOẠI TỪ ĐIỂN CẦN DÙNG

Để tiến bộ, em cần tích cực tra từ điển, ghi chép cẩn thận vào vở. Trong quá trình học, em cần linh hoạt sử dụng các từ điển sau:

  1. Oxford Online Dictionary: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
  1. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org
  1. Ozdic: http://ozdic.com
  1. British Council – Word Family Framework: https://494f9c0dda672f79b2ee-6b9e395a7343d6a0b8b7ac609388ce35.ssl.cf1.rackcdn.com/wff/index.html?_ga=2.249375303.1124166549.1539595989-2034075328.1536743758

5. Một loại từ điển Anh – Việt bất kỳ khác, ở dạng App điện thoại, từ điển giấy…

Leave a Reply